نسیم خور

01.01.1970 - درگذشت عباسعلی نقوینسیم خور: عباسعلی نقوی (عباس منظر) روز گذشته در شهر خور درگذشت.
مدیریت نسیم خور مصیبت وارده را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد منان برای بازماندگان صبر و اجر و برای آن مرحوم علو درجات را خواستاریم. روحش قرین رحمت حق تعالی گردد.


این مقاله رسیده است از طرف: http://nasimk.ir
آدرس URL برای ذخیره میباشد: http://nasimk.ir/index.php?name=news&op=view&id=2244