نسیم خور

01.01.1970 - امضای حکم مهدی حلوانی شهردار جدید خور توسط استاندار اصفهان


این مقاله رسیده است از طرف: http://nasimk.ir
آدرس URL برای ذخیره میباشد: http://nasimk.ir/index.php?name=news&op=view&id=2247