نسیم خور

01.01.1970 - مبارزه با خشکسالی وظیفه همگانی است

thumbnail.aspx

نسیم خور: کارشناس ترویج جهاد کشاورزی شهرستان خوروبیابانک در این کارگاه آموزش با اشاره به کاهش بارش نزولات آسمانی در سال های گذشته گفت: مبارزه با خشکسالی و بهره وری بیشتر از آب کشاورزی موجود نیازمند همکاری کشاورزان و تغییر در سبک باغبانی است.به گزارش سفیر خور ک ارگاه آموزشی مبارزه با خشکسالی شب گذشته با حضور کشاورزان در مسجدجامع شهر خور برگزار شد.

ابوالقاسم جعفری کارشناس ترویج جهاد کشاورزی شهرستان خوروبیابانک در این کارگاه آموزش با اشاره به کاهش بارش نزولات آسمانی در سال های گذشته گفت: مبارزه با خشکسالی و بهره وری بیشتر از آب کشاورزی موجود نیازمند همکاری کشاورزان و تغییر در سبک باغبانی است.

وی افزود:عدم آبیاری در هوای گرم و کم کردن مقدار آبیاری به صورت تدریجی و افزایش دوره زمانی آبیاری یکی از راه های استفاده بهینه از آب کشاورزی است.

جعفری خاطر نشان کرد: استفاده از کودهای حیوانی پوسیده و کود شیمیایی پتاس باعث کاهش نیاز درختان به آب شده و دوره آبیاری را طولانی می کند.

وی تصریح کرد: استفاده از کودهای رایج که به کود شکری معروف است باعث می شود آب گیاهان جذب شده و نیاز به آبیاری بیشتر شود و به همین خاطر استفاده از این نوع کود توصیه نمی شود.

کارشناس ترویج جهاد کشاورزی با بیان راه های دیگر کم کردن نیاز آبی درختان گفت: هرس کردنبه موقع و کندن پاجوش ها باعث کم شدن مصرف آب درختان و بیشتر شدن محصول آن ها خواهد شد.


این مقاله رسیده است از طرف: http://nasimk.ir
آدرس URL برای ذخیره میباشد: http://nasimk.ir/index.php?name=news&op=view&id=2249